داوران جشنواره


جشنواره جهانی فیلم فجر

نرگس آبیار

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

پیتر فلایشمان

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

لابینا میتوسکا

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

نوید محمدزاده

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مظفر اوزدمیر

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مایک فان دایم

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

وانگ ژیائوشوای

داور مسابقه بین‌الملل

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

رهاب ایوب

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

روسودان گلورژیدزه

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

خسرو معصومی

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

داگلاس فالسون

داور بخش بین‌‌الادیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

اینیس گیل

داور بخش بین‌الادیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سیدمحمدحسین نواب

داور بخش بین‌الادیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

اعجاز گل

داور بخش نت‌پک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

سید غلامرضا موسوی

داور بخش نت‌پک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

لاتیکا پادگائونکار

داور بخش نت‌پک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

عمار هادی العرادی

داور فیلم‌های اول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

غسان سلهب

داور فیلم‌های اول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

بهروز شعیبی

داور فیلم‌های اول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

باربارا لوری

داور جایزه منتقدان بین‌المللی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

روبرت صافاریان

داور جایزه منتقدان بین‌المللی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

جونیت جبنویان

داور جایزه منتقدان بین‌المللی

مروری بر کارنامه

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982