برنامه نمایش


چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

پنچ شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

جمعه ۷اردیبهشت ۱۳۹۷

پردیس سینمایی چارسو سینما فلسطین

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۴۳۶۳۱-۱۴۳۴۸

شماره تماس: ۸۸۱۹۴۲۴۸-۸۸۱۹۴۲۳۵-۸۸۶۷۳۲۷۸
دبیرخانه باشگاه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۱۵۰