داوران جشنواره


جشنواره جهانی فیلم فجر

میریانا کارانوویچ

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مورتن کاوفمان

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

بریلانته ما مندوزا

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

شهرام مکری

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فاطمه معتمد آریا

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

لیلا پاکالنینا

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

الما تاتارگیج

داوران سینمای سعادت

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فاطمه حسن الرمیحی

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

دیانا آشیموا

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

محمود فاضل جوشکون

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مارینا گلبهاری

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مستانه مهاجر

داور بخش جلوه‌گاه شرق

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی

داور بخش بین‌الادیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ماگیمای پراگاسام

داور بخش بین‌الادیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مگالی فان ریت

داور بخش بین‌الادیان

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ان دمی - ژروه

داور بخش نت‌پک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

ایتالوا سپینلی

داور بخش نت‌پک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

فرهاد توحیدی

داور بخش نت‌پک

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

مرتضی فرشباف

داور فیلم‌های اول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

لورتا گاندولفی

داور فیلم‌های اول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

دینا یوردانوفا

داور فیلم‌های اول

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

امید روحانی

هیئت داوران فیپرشی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

آلین تاشچیان

هیئت داوران فیپرشی

مروری بر کارنامه

جشنواره جهانی فیلم فجر

جووانی ویمرکاتی

هیئت داوران فیپرشی

مروری بر کارنامه

تمامی حقوق برای جشنواره جهانی فیلم فجر FIff © محفوظ می‌باشد.
2022 - 1982